دانشگاههای علوم پزشکی کشوردانشگاههای کشور
  
 

دانشگاه‌های دولتی 

دانشگاه‌های پیام نور

دانشگاه‌های علوم پزشکی 

دانشگاه آزاد اسلامی


مرکز رزومه اساتید
http://www.cv2.ir
مجله اینترنتی سیستان
http://www.sisto.ir

دانشگاه‌های دولتی 

دانشگاه آبادان

http://www.put.ac.ir

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام رضا ع

http://www.imamreza.ac.ir

 دانشگاه امیرکبیر

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا همدان

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

www.iniu.ac.ir

دانشگاه بین المللی چاه بهار

http://www.iuc.ac.ir

دانشگاه تبریز

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم  

http://www.tmu.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

http://www.azaruniv.edu

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمی کاربردی

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

http://www.shirazjju.ac.ir

دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان

http://www.isatc.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

http://www.pgu.ac.ir

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سهند تبریز

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهد

http://www.shahed.ac.ir

دانشگاه شمال

http://www.shomal.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.uk.ac.ir

http://www.sbuk.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی لرستان

http://www.tu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول

http://www.nbd.ac.ir

دانشگاه شهید رجایی

http://www.srttu.ac.ir

دانشگاه شیخ مفید قم

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه شیراز 

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

http://www.pwit.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

www.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت اراک

http://www.iustarak.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

http://www.bust.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

http://www.iuwrs.ac.ir

دانشگاه علوم پایه دامغان

http://www.dubs.ac.ir

دانشگاه علوم حدیث

http://www.hadith.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

www.iust.ac.ir

 دانشگاه علوم و فنون مازندران

www.peysab.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir

 دانشگاه فنی حرفه‌ای

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه قشم

http://www.qeshm.ac.ir

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کردستان

http://www.uok.ac.ir

دانشگاه گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه گیلان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

http://www.lu.ac.ir

http://www.lu.irost.net

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

http://www.umcc.ac.ir

دانشگاه مجازی شریف

http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

دانشگاه محقق اردبیلی

http://uma.ac.ir

دانشگاه مفید

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

http://www.vru.ac.ir

دانشگاه هرمز گان

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

http://www.tiartuni.ac.ir

دانشگاه یاسوج

http://213.176.47.10

http://www.yu.ac.ir

دانشگاه یزد

http://www.yazduni.ac.ir

دانشگاه‌های پیام نور

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور اسفراین

http://www.pnues.ac.ir

دانشگاه پیام نور بوشهر

http://www.pnu5b.ac.ir

دانشگاه پیام نور جهرم 

http://www.pnuj.ac.ir

دانشگاه پیام نور سرخس

http://www.pnus.ac.ir

دانشگاه پیام نور شیراز

http://www.spnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور قم

http://www.qum.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور نیشابور

http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه‌های علوم پزشکی 

دانشگاه ‌بهداشت ‌و انستیتو ‌تحقیقات ‌بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران

www.sphtums.ac.ir

آکادمی علوم پزشکی ایران

http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اهواز‏

http://www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی  ایران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

http://behzisty.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

http://www.medicine.mainpage.net

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.tums.ac.ir

 http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.golestangums.ir

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

http://www.cancer-institute.ac.ir

واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

http://www.iauabadan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد آباده

http://www.iauabadeh.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

http://www.iauazadshahr.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد آستارا

http://www.iau-astara.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد آشتیان

http://www.iau-ashtian.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد آمل

http://www.iauamol.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

http://www.abarkouhiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

http://www.iau-abhar.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد اداره کل تربیت بدنی

http://www.iausport.org 

دانشگاه آزاد واحد اراک

http://www.iau-arak.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد استهبان

http://www.iauestahban.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

http://www.iiau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد اقلید

http://www.iaueghlid.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد انار

http://www.iauanar.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد اهر

http://www.iau-ahar.ac.ir/ 

اهواز – علوم و تحقیقات

http://www.iau-asrc.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر

http://www.iau-iranshahr.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ایلام

http://www.ilam-iau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بابل

http://www.baboliau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بافت

http://www.iau-baft.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد بجنورد

http://www.bojnourdiau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد بردسیر

http://www.bardsiriau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بم

http://www.bam-iau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بناب

http://www.bonabiau.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی

http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

http://www.iauba.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بوشهر

http://www.iaubushehr.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد بهبهان

http://www.behbahaniau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد بیرجند

http://www.iau-birjand.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

http://www.iaupmogan.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد پیشوا

http://www.iauvaramin.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد تاکستان

http://www.tiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد تبریز

http://www.iaut.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد تربت جام

http://www.iautj.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

http://www.torbat-h-iau.com/ 

دانشگاه آزاد واحد تفت

http://www.taftuniv.com/ 

دانشگاه آزاد واحد تفرش

http://www.iautb.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx 

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

http://www.iauctb.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد جهرم

http://www.iaujahrom.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد جیرفت

http://www.azadjiroft.com/ 

دانشگاه آزاد واحد خاش

http://www.iau.khash.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد خدابنده

http://www.khiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد خمین

http://www.iaukhomein.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

http://www.cohandej-un.net 

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد خوی 

http://www.iaukhoy.org 

دانشگاه آزاد واحد داراب

http://www.iaudarab.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد دامغان

http://www.damghaniau.ac.ir 

دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.iau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد دزفول

http://www.iaud.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

http://www.iaudolatabad.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد دهدشت

http://www.iaudehdasht.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد رشت

http://www.iaurasht.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

http://www.iaurafsanjan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد رودهن

http://roudehen.persianblog.com/ 

دانشگاه آزاد واحد رودهن

http://www.iauro.org 

دانشگاه آزاد واحد زابل

http://www.iauzabol.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

http://www.iauzah.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد زرند

http://www.iau-zarand.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد زنجان

http://www.azu.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد ساری

http://iausari.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

http://www.iaus.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد سپیدان

http://www.iausepidan.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد سمنان

http://www.semnaniau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد سنندج

http://www.iausanandaj.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

http://www.iausk.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد سیرجان

http://www.iausirjan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

http://www.iau-shahrood.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شبستر

http://www.iaushab.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شمال  

http://www.iaunt.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شوشتر

http://www.iau-shoushtar.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

http://www.iaumajlesi.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

http://www.iaush.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شهرری

http://www.iausr.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شیراز

http://www.iaushiraz.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد شیروان

http://www.iau-shirvan.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

http://sr.iau.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد فارس

http://www.fsriau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد فراهان

http://www.iau-farahan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد فردوس

http://www.ferdowsiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد فسا

http://www.iaufasa.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

http://www.falavarjan.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

http://www.iaufb.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

http://www.iauf.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

http://www.ghaemshahriau.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد قاینات

http://www.qaen-iau.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد قزوین

http://www.gazviniau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد قم

http://www.azad-qom.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد قوچان

http://www.iauq.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد کازرون

http://www.iauk.net 

دانشگاه آزاد واحد کاشمر

http://www.iau-kashmar.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد کرج

http://www.kiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

http://www.iauksh.ac.ir  

دانشگاه آزاد واحد کازرون

http://www.iaukazeroon.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد کرمان

http://www.iauk.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد گچساران

http://www.iaug.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد گرگان

http://www.gorganiau.ir 

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

http://www.iau-garmsar.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد گلپایگان

http://www.giau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد لامرد

http://www.iaulamerd.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

http://www.iau-lahijan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ماکو

http://www.maku-iau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

http://www.mahshahriau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد مبارکه

http://www.mau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان

http://www.mouniv.org 

دانشگاه آزاد واحد مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد مرکز

http://www.iauctb.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

http://www.iau-boukan.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد مرند

http://www.marandiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد مرودشت

http://www.miau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد مشهد        

http://www.mshdiau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد مشهد

http://www.mashdiau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد منطقه یک  

http://www.iauro.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد مهاباد

http://www.iau-mahabad.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

http://www.iaum.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد میانه

http://www.m-iau.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

http://www.maybod.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد نائین

http://www.naeiniau.ac.ir 

دانشگاه آزاد نتایج دانشگاه آزاد

http://www.ana.ir

 http://www.azmoon.org 

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

http://www.iaun.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد نراق

http://www.iau-narag h.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد نطنز

http://www.natanziau.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد نور

http://www.iaunur.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز

http://www.iauneyriz.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد نیشابور

http://www.iau-neyshabur.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد ورامین

http://www.iauvaramin.ac.ir/ 

دانشگاه آزاد واحد همدان

http://www.iauh.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد یاسوج

http://www.iauyasooj.ac.ir 

دانشگاه آزاد واحد یزد

http://www.iauyazd.ac.ir/